Jazmínka, n.o.

Sme nezisková organizácia a oboznámime Vás čím sa zaoberáme:

O nás

O nás

Opatrovateľská služba

Poskytujeme opatrovateľskú službu priamo v byte alebo v rodinnom dome občana. Pod pojmom občan myslíme seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a to všetkých vekových kategórii.

Pomoc v nepriaznivej situácii

Je to podľa nás najlepšie riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, v ktorých sa naši občania ocitli dočasne alebo aj trvale. Táto domáca opatrovateľská služba je poskytovaná terénnou formou priamo v domácom prostredí klienta. Jej hlavným a jediným zmyslom je pomáhať a spríjemniť kvalitu života každého jedinca, pretože každý z nás je jedinečná a zároveň neopakovateľná osobnosť.

Kvalifikácia

Opatrovateľská služba je poskytovaná v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a jej služby sú poskytované kvalifikovanými pracovníkmi.

Jazmínka, n.o. založená 23.09.2014, zapísaná pod. č. OVVS/NO – IS/14 nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb vo VUC Žilina pod registračným číslom 14/ 2014/OSV.

Zmluvy

Tu si môžete pozrieť zmluvy

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Jazmínka, n.o.

Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina


Ing. Iveta Peřichová

0905 859 098


Mgr. Ondrej Kubica

0905 658 423


Nájdete nás aj na